★

Výzva vÅ¡em lidem,

kteÅ™í si jeÅ¡tÄ› vzpomenou

na svobodu a lidská práva jako levicové ideály

 

Jsme levičáci různých proudů, kteÅ™í se kvůli vyhrocení globálního vývoje na různých rovinách spojili, aby společnÄ› bojovali za demokratickou budoucnost ve svobodÄ› a míru a za udržení základních lidských práv pro vÅ¡echny.

Sjednotili jsme se ve skupinÄ› ,,Svobodná levice“. Spojuje nás odmítání protidemokratických opatÅ™ení, která se v NÄ›mecku i ve svÄ›tÄ› uplatňují ve jménu údajné ochrany pÅ™ed koronavirem.

Máme za to, že kapitalistické struktury, nepÅ™iměřenÄ› autoritativní jednání vlád a levice, která se omezuje výlučnÄ› na identitní a symbolickou politiku, nemůžou nabídnout adekvátní odpovÄ›di na globální problémy, které se v dobÄ› koronavirové pandemie staly zÅ™etelnými a hrozí masivním pÅ™evratem.

 • Globální růst hladových krizí (včetnÄ› Evropy)
 • Masivní nezdary pÅ™i boji s chudobou, ničení společenského pokroku a globálního blahobytu, masová nezamÄ›stnanost
 • Ničení společenských výdobytků, pÅ™edevÅ¡ím na globálním Jihu, pokud jde o lidská práva, rovnoprávnost, spravedlnost mezi pohlavími
 • Masivní urychlování digitalizace bez demokratického podílu a uvážení důsledků pro společnost, demokracii a lidi (napÅ™. společnost dvou tÅ™íd)
 • Nucená digitalizace a ji doprovázející kontrola a dohled
 • Telemedicínské zásobování z retorty, zavírání nemocnic i bÄ›hem pandemie, péče o pacienty pomocí umÄ›lé inteligence, bez ohledu na potÅ™eby lidí
 • Růst autoritativního počínání vlád a vůdcovského stylu; z toho plyne hrozící globální transformace demokracií v autoritáÅ™ské postdemokracie
 • DalÅ¡í odbourávání základních lidských práv
 • Ničení sociálních základů, ničení infrastruktury, společného vlastnictví, autarkie. Privatizace důležité infrastruktury do stále menÅ¡ích superkoncernů
 • Masivní koncentrace médií, vliv digitálních koncernů na žurnalistiku
 • Koncentrace bohatství; dalÅ¡í masivní pÅ™erozdÄ›lování zdola nahoru
 • Závislost na velkých koncernech pÅ™i zásobování
 • Masivní Å¡tÄ›pení společnosti a zužování názorového koridoru
 • Hrozící urbanizace a nucené vylidnÄ›ní venkova a s tím pekarizace v oblasti bydlení a života
 • Rizika válek a násilných povstání
 • Ničení vybojovaných etických standardů ve vÄ›dách. PÅ™íklad: celoživotní boj Ruth Hubbardové (první Å™ádné profesory pÅ™írodních vÄ›d na HarvardovÄ› univerzitÄ›) za etické zásady v lidské genetice a ve vÄ›dách je maÅ™en a pÅ™ekračován. Místo toho hrozí nový nárůst neetických praktik jako nová eugenika
 • Růst domácího násilí, znásilnÄ›ní, týrání, psychických a duÅ¡evních onemocnÄ›ní kvůli lockdownu a zatížení opatÅ™eními. Mezi obÄ›ti patÅ™í i velmi mladí a velmi staÅ™í lidé a menÅ¡iny, již své utrpení často vůbec nemohou sdÄ›lit.
 • Rostoucí ekologické hrozby
 • Stoupající diskriminace a poÅ¡kozování lidí s pÅ™iznaným, nutným osvobozením od noÅ¡ení rouÅ¡ky
 • Ničení umÄ›ní, kultury a svalení zátěže opatÅ™ení pÅ™edevÅ¡ím na soukromý sektor

Seznam by mohl být jeÅ¡tÄ› dlouhý. Proto je tÅ™eba silné levice, aby čelila aktuálnímu vývoji a rostoucím problémům v důsledku pandemického dÄ›ní a opatÅ™ení.

Kdo je Svobodná levice?

Svobodná levice se chce zasazovat o zÅ™ízení svobodné a spravedlivé společnosti a odstranÄ›ní vykoÅ™isÅ¥ování lidí utlačovatelským systémem a pevnÄ› se drží klasického levicového ideálu. Protože se od nÄ›j mnoho levicových stran, organizací a uskupení téměř úplnÄ› vzdálilo a hraje do karet vykoÅ™isÅ¥ovatelskému systému, směřuje naÅ¡e kritika i na nÄ›. Zenit je dávno pÅ™ekročen, obrat, který musí pÅ™ijít zdola, je nezbytnÄ› nutný!

ZadalÅ¡í odmítáme zkreslování a rámcování pojmů a definic, které se snaží zdiskreditovat jakoukoli kritiku panujícího systému, vlád, koncernů a mocenských elit jako ,,genuinnÄ› antisemitskou“ (srov. výroky Anetty Kahanové) nebo ,,strukturálnÄ› antisemitskou“, ,,pravicovou“, ,,syrová prohláÅ¡ení“ a ,,konspirační“ apod. Tady vidíme do společenského a politického ohnÄ› pÅ™ilévat olej zvláÅ¡tÄ› velké části médií, které otravují, podvazují jakékoli demokratické procesy a politicky a v rámci společnosti dále popohánÄ›jí Å¡tÄ›pení a roztržky. Pojmy jako antisemitismus nebo pravicový tím navíc jsou okrádány o jakýkoli význam, což pokÅ™ivuje a zneÅ¡kodňuje porozumÄ›ní společenskému problému skutečného antisemitismu, a tím boji proti pravicovým a antisemitským strukturám a vzorcům myÅ¡lení více Å¡kodí, než pÅ™ispívá.  

Demokratické hnutí odporu proti koronavirovým opatÅ™ením je jedním z nejvÄ›tÅ¡ích hnutí ,,zdola“ od doby poválečného NÄ›mecka. Je zcela konformní s tradičními hodnotami a cíli emancipačních a levicových hnutí pÅ™ed rokem 2020, jako demokracie zdola a sebeurčení, odhlédnuto od nÄ›kterých pokusů o instrumentalizaci a pÅ™eÅ¡lapů. NepÅ™ipustíme, aby byla tato Å¡ance promarnÄ›na a pozitivní výdobytky minulých hnutí odporu a svobody bez kritiky zmaÅ™eny reakcionáÅ™skou a autoritáÅ™skou vládou!

Protože velká část politické levice toto hnutí pauÅ¡álnÄ› odsuzuje, namísto aby se konstruktivnÄ› konfrontovala s jejími obsahy, promeÅ¡kává jedinečnou historickou pÅ™íležitost získat pozornost, nastolit esenciální požadavky na veÅ™ejné blaho, rozvinout vize budoucího soužití a čelit vývoji k autoritáÅ™skému režimu. Z velké části zažíváme reakci místo akce. PÅ™evážnÄ› zůstává u reakce ,,proti pravici“ na jakékoli protesty zdola.

To je zrada vÅ¡ech emancipačních a levicových ideálů a zámÄ›rů a žene vposledku nové hnutí doprava (a tak tomu má zÅ™ejmÄ› podle úmyslů imperiální propagandy také být).

VýslovnÄ› odmítáme, aby byly levicové ideály odevzdány takzvanému stakeholderskému kapitalismu a s tím zneužity a znehodnoceny pro naplnÄ›ní kapitalistických cílů, nikoli humánních ideálů. Ukázat tento rozdíl je pro nás naléhavým úkolem.

Svobodná levice chce pÅ™ivést k Å¾ivotu Å¡iroké, sjednocené a jednotlivé proudy pÅ™esahující hnutí, organizovat se decentralizovanÄ› a zdola, aby nechala vzniknout obnovÄ› emancipačního hnutí naplnÄ›nému pravou solidaritou. 

Masivní výzvy současnosti a budoucnosti můžou být zvládnuty jen humánním způsobem a jen společnÄ› se vÅ¡emi lidmi. Proto potÅ™ebujeme svobodnou levici, vyzbrojenou tradičním vzorem a vizemi budoucnosti, abychom tÄ›chto cílů dosáhli.

Naše vize:

 1. Okamžité globální obnovení vÅ¡ech základních lidských práv, jejich zachování i a zrovna s ohledem na aktuální vývoj v digitalizaci, automatizaci a postupující výdobytky v biotechnologii
 2. Naprostá transparentnost vlád, vedoucích institucí a organizací a jejich pÅ™evedení pod demokraticko-společenskou kontrolu, i soukromohospodáÅ™ských mediálních struktur včetnÄ› internetových koncernů a sociálních sítí
 3. VÄ›decko-interdisciplinárnÄ› fundované pÅ™ezkoumání dÄ›ní v souvislosti s koronavirem, obsáhlou analýzu prospÄ›chu a Å¡kod, zjiÅ¡tÄ›ní profitérů, ovlivňování (lobbování ad.) a dalÅ¡ích vÄ›cí v pozadí, které se dÄ›ly ve jménu a/nebo ve stínu korony
 4. Plné a férové odÅ¡kodnÄ›ní a nad nÄ› jdoucí podpora vÅ¡ech, kteÅ™í byli koronavirovými opatÅ™eními postiženi. Dosavadní profitéÅ™i krize musí nést zodpovÄ›dnost za finanční a společenské následky a uhradit je
 5. Podpora celospolečenské diskuse o tom, jak lze do budoucna zabránit antidemokratickým top-down-opatÅ™ením
 6. Základní práva a informační sebeurčení, právo na analogický život, intimitu vlastních myÅ¡lenek a jednání. Žádné koncerny kontrolované podvádÄ›ní ve stylu blockchainových identit
 7. Budování zdravotního systému ve prospÄ›ch obecného blaha namísto čistého udržení systému, skutečná ochrana rizikových skupin, ochrana a léčba pro vÅ¡echny, kteÅ™í je potÅ™ebují a chtÄ›jí. Žádné nucené izolace, žádné hospodáÅ™sky a zájmovÄ› orientované postupy
 8. ZespolečenÅ¡tÄ›ní důležité infrastruktury za účelem ochrany pÅ™ed privatizací a profitem
 9. Dobrovolné očkování: obsáhlé objasnÄ›ní a kontrola bezpečnosti nových technologií na bázi genové terapie (mRNA, Vektor), absolutní dobrovolnost bez sociálního nebo existenčního tlaku a znevýhodňování. Za pÅ™ípadné Å¡kody způsobené očkováním musí výrobce nést následky. Žádné právo na patent pÅ™i financování z daní
 10. Podpora za sebe sama zodpovÄ›dných, sebe sama určujících a svéprávných občanů namísto ,,tittytainmentu“
 11. Zachování autarkních struktur pro svobodnou společnost (pÅ™íklad pÅ™íjem v hotovosti)
 12. Rovné zacházení a plná práva pro lidi, kteÅ™í z naléhavých důvodů (lékaÅ™ských, kvůli postižení apod.) nemohou nosit rouÅ¡ku; tady je naléhavÄ› tÅ™eba jednat!
 13. Používání digitalizace a nových technologií k posilování svobodnÄ›jÅ¡ích, nezávislých způsobů života a k podpoÅ™e živé, pravé demokracie
Zveme Vás ke společnému boji
za opravdu svobodnou a spravedlivou společnost.
V tuto chvíli budujeme regionální skupiny,
které se na Vás těší! PÅ™ipojte se!
 
Jako levičáci nepokládáme za možné vyjednávat o následujících hodnotách a zásadách:
 • VÅ¡ichni lidé mají stejnou hodnotu a tatáž nezcizitelná základní práva!
 • Odmítáme diskriminaci kvůli původu, barvÄ› kůže, náboženství, pohlaví, sexuální orientaci ad.!
 • Spojuje nás cíl zÅ™ízení svobodné, demokratické a spravedlivé společnosti a odstranÄ›ní vykoÅ™isÅ¥ování človÄ›ka človÄ›kem!

AÅ¥ žije svoboda a lidské právo!

 

Svobodná levice 1. 1. 2021

★

 

více na telegramu

https://t.me/svobodna_levice